Méérbelangen: “Linnaeushof moet Beschermd Stadsgezicht worden”

 

 

 

 

De Hofkerk, officieel Parochie H.H. Martelaren van Gorcum, is een rijksmonument op de Linnaeushof. De woningen, scholen en het voormalig klooster van de Linnaeushof zijn in 2016 door het dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van Stadsdeel Oost aangewezen als gemeentelijk monument. De fractie van Méérbelangen is van mening dat de Linnaeushof als geheel, dus ook de straat en tennisbanen, als Beschermd Stadsgezicht moet worden aangewezen en zo van overheidswege beschermd wordt door de Nederlandse Monumentenwet. Dit betekent dat de Rijksoverheid subsidie aan de gemeente geeft om het historische karakter in stand te houden. Ook verplicht dit de gemeente om beschermende maatregelen te treffen in het bestemmingsplan en gelden er dan bijzondere voorwaarden voor de welstandstoetsing zoals die bij omgevingsvergunningen plaatsvindt.

Een recente aanleiding tot bovenstaande is dat de tennisbanen op de Linnaeushof sinds vorig jaar felblauw gekleurd zijn. Een doorn in het oog van omwonenden en leden van de tennisclub en minachting van de architectuur van Kropholler en de gaafheid van de Linnaeushof. Daarvoor waren de banen roodbruin van kleur, in stijl met de omringende gebouwen. Want van belang is ook dat aantasting makkelijker tegengegaan kan worden indien de Linnaeushof Beschermd Stadsgezicht wordt.

Méérbelangen heeft dit advies geagendeerd voor de vergadering van 11 februari a.s. van de gebiedsgroep Watergraafsmeer van de Stadsdeelcommissie. Het advies wordt dan nader toegelicht door Bas van Vliet, die voor Méérbelangen zitting heeft in de stadsdeelcommissie van Amsterdam-Oost.

Posted in Nieuws | Leave a comment

Antwoorden op vragen over onderhoud bruggen Haveneiland en verlichting Nesciobrug

 

 

 

 

 

Hoewel het alweer enige tijd geleden is dat wij de antwoorden op onze vragen ontvingen, willen wij u deze antwoorden toch niet onthouden. Zie ook het nieuwsbericht van 25 oktober jl.

Inleiding

In november 2018 ontvingen bewoners van het Haveneiland, IJburg, een brief van de gemeente Amsterdam over uitstel van het herstel van de bruggen van IJburg. Hierin werd bewoners gemeld dat er voorlopig geen herstel zou plaatsvinden aan de bruggen in verband met de noodzaak van verder onderzoek aan de bruggen. Inmiddels waren de bruggen in gestripte staat en volgens de brief zouden zij dat voor onbepaalde tijd blijven. Het is intussen bijna een jaar later en er is voor de bewoners nog steeds geen zicht op herstel van de bruggen.

In verband hiermee had Méérbelangen de volgende vragen voor het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Oost:
1 – Waaruit bestaat het onderzoek aan de bruggen en is dit inmiddels afgerond? Zo ja, wat         is de uitkomst van dit onderzoek? Zo nee, wanneer is het onderzoek afgerond?

Antwoord:

De volgende onderzoeken hebben plaatsgevonden:
- De oorzaak van het vochtprobleem en de mogelijke oplossingen daarvan;
- De invloed van de gekozen steen en het gekozen metselverband;
- Hoe het slecht uitgevoerde betonwerk (de kern) van de bruggen kan worden hersteld;
- Hoe het metselwerk van de brug moet worden hersteld, zodat er in de toekomst geen
stenen meer losraken.

Uit de onderzoeken blijkt onder andere dat de spouw (open ruimte) tussen de betonkern     en het metselwerk te gering is aangebracht, waardoor er geen goede waterhuishouding is en de stenen sneller vervuilen en witte uitslag ontstaat. Dit wordt nog versterkt doordat er te weinig open stootvoegen voor waterafvoer zijn aangebracht. Daarnaast is er een vaste verbinding geconstateerd tussen de bovenste laag van het metselwerk van de brug en de betonkern van de brug. Hierdoor kunnen de verschillende materialen ten opzichte van elkaar niet uitzetten of krimpen. Dit vergroot de kans op scheurvorming en stenen die eraf vallen.

2 – Binnen welke termijn zullen de bruggen van het Haveneiland in de oorspronkelijke, fraaie staat zijn hersteld?

Antwoord:

Komend jaar wordt er gewerkt aan het optimaliseren van het oorspronkelijke ontwerp van Van Sambeek & Van Veen, waarbij de oorzaak van de ontstane problemen wordt verholpen. De regelgeving van het aanbesteden neemt tijd in beslag. Tevens is het vinden van een geschikte aannemer in deze tijd een lastige klus. Op zijn vroegst kan er in de winter van 2020 gestart worden met de uitvoering. De winter is helaas geen geschikte periode voor het uitvoeren van metselwerk/lijmwerk, omdat het dan te koud kan zijn om een goed resultaat te behalen. Daarom is er besloten dat er in het voorjaar van 2021 gestart wordt met het herstel van de bruggen. Het belang van de architectonische waarde van de bruggen en de hoge kosten die met het herstel samenhangen, vragen een zeer zorgvuldige afweging.

3 - Komen de kosten van herstel voor rekening van de gemeente of kunnen deze kosten op een derde partij worden verhaald?

Antwoord:

De kosten worden gedragen door Gebiedsontwikkeling IJburg 1 (G&O, vanuit GREX IJburg 1), dus niet door een externe partij. Voorts constateren wij dat op de Nesciobrug steeds verlichting al geruime tijd kapot is en meer verlichting uitvalt. Dit is niet alleen gevaarlijk maar geeft ook een onveilig gevoel aan fietsers en voetgangers.

4 – Is het bestuur het met ons eens dat deze verlichting terstond moet worden hersteld? Zo nee, wat verhindert onmiddellijk herstel?

Antwoord:

Bestuur is het eens met de stelling en dringt het team Civiele Constructies aan op een spoedig herstel.

5- Wanneer wordt deze verlichting hersteld en waar bestaat dit herstel uit?

Antwoord:

De verlichting op de Nesciobrug is van de eerste generatie led lampen, en is eerder aan vervanging toe dan verwacht. Er is een onderzoek gedaan naar drie vervangende oplossingen voor de huidige installaties. De oplossingen zijn afgestemd met de stakeholders. In 2020 wordt de installatie vervangen, tot die tijd blijft de installatie onderhouden zodat er verlichting op de brug is.

Conclusie van Méérbelangen:

Het is merkwaardig dat de kosten van de ondeugdelijke uitgevoerde bruggen niet verhaald worden, niet op de aannemer als het een uitvoeringsfout is en niet op de architect/constructeur als het om een ontwerpfout gaat.

Posted in Nieuws | Leave a comment

Fractie Méérbelangen stelt schriftelijke vragen over explosieve groei straatroven IJburg


 

 

 

 

Naar aanleiding van de explosieve groei van (gewelddadige) straatroven in Amsterdam- IJburg heeft Bas van Vliet van Méérbelangen op 22 januari 2020 de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het Dagelijks bestuur Amsterdam-Oost :

Amsterdam-IJburg is in de week van 12 januari jl opgeschrikt door een explosieve toename van straatroven, zogenaamde ‘High Impact Crimes’. Op maandag 13, dinsdag 14 en woensdag 15 januari 2020 was er steeds sprake van straatroven in de wijk. Hierbij ging het om minderjarige daders die minderjarige slachtoffers van hun kostbare bezittingen, zoals Iphones en Earpods, beroofden. Na een beroving van 15 januari jl heeft de politie Amsterdam vijf aanhoudingen verricht. Maar ook op vrijdag 17 januari was het weer raak, dit keer in het Diemerpark. Deze ontwikkeling geeft bewoners terecht een groot gevoel van onveiligheid. Naar aanleiding hiervan heeft de fractie van Méérbelangen de volgende vragen.

1. Bent u bekend met de recente explosieve toename van straatroven in IJburg?
2. Welke structurele maatregelen gaat u/het stadsbestuur/politie treffen om deze ontwikkeling te stoppen?
3. Worden er specifieke maatregelen getroffen om het gevoel van onveiligheid bij de bewoners van IJburg weg te nemen?
4. Bent u het met ons eens dat de wijk IJburg meer dan ooit behoefte heeft aan een politiepost in afwachting van de opening van een definitief bureau op het Zeeburgereiland?
5. Wanneer zal een definitief politiebureau op IJburg worden geopend?
6. Wordt er voorzien in een tijdelijk politiebureau zolang er nog geen definitief politiebureau is? Zo nee, waarom niet?

Posted in Nieuws | Tagged , , , | Leave a comment

Vragen over aanduidingen straatnaamborden

Méérbelangen stelt hierover schriftelijke vragen aan het Dagelijks Bestuur (DB) van de Stadsdeelcommissie

Inleiding

Het is onze fractie opgevallen dat er binnen het stadsdeel geen consequent beleid is in de informatie bij straatnaamborden. Zo wordt op sommige straatnaamborden informatie gegeven over de persoon naar wie de straat is genoemd en op de meeste borden niet.

Voor wat betreft de onderborden, waarop wordt aangeduid in welk gedeelte van het stadsdeel de betreffende straat ligt, wordt wisselende informatie gegeven. Bij voorbeeld, straatnaamborden in de Van ’t Hofflaan, gelegen in de buurt Tuindorp Frankendael (Jeruzalem) in de Watergraafsmeer zijn wisselend voorzien van het onderbord of de aanduiding “Watergraafsmeer”, “Oost-Watergraafsmeer” of “Oost”.

Naar aanleiding hiervan heeft onze fractie de volgende vragen.

Vragen

1)   Wie beslist –los van de straatnaam zelf- over de overige aanduidingen op de                           straatnaamborden of onderborden?

2)   Waarom is er na afschaffing van de stadsdelen voor gekozen om een buurt anders aan          te duiden dan voor invoering van de stadsdelen (zoals is gebeurd met de aanduiding           “Oost” in het gebied dat voor invoering van de stadsdelen werd aangeduid met                       “Watergraafsmeer”)?

3)   Is er een stedelijke beleidslijn voor het voeren van dergelijke aanduidingen,                             bijvoorbeeld met het oog op de grootte van het betreffende gebied, historische context         of onderscheidend vermogen?

4)  Worden binnen het stadsdeel Oost thans nog andere vermeldingen gebruikt dan                    “Oost”, zo ja, welke aanduidingen?

5)   Acht u de vermelding “Oost” voor alle straten in het Stadsdeel zinvol en voldoende                 onderscheidend vermogen hebben?

6)   Bent u het met de fractie van Méérbelangen eens dat de straten gelegen in het gebied           van de voormalige gemeente Watergraafsmeer, althans van het voormalige stadsdeel           Watergraafsmeer, althans van de polder Watergraafsmeer, dienen te zijn voorzien van         de –historisch en geografisch juiste- vermelding “Watergraafsmeer”?

Posted in Nieuws | Leave a comment

Vragen over van rechtswege verleende omgevingsvergunningen

Méérbelangen stelt hierover schriftelijke vragen aan het Dagelijks Bestuur (DB) van de Stadsdeelcommissie

Inleiding

Het is onze fractie bekend dat in het afgelopen jaar door de gemeente in stadsdeel Oost in tenminste twee gevallen van rechtswege een omgevingsvergunning is verstrekt wegens het niet tijdig beslissen op een aanvraag. Naar aanleiding hiervan heeft onze fractie de volgende vragen.

Vragen

1)   Hoeveel omgevingsvergunningen van rechtswege zijn er in het afgelopen jaar en in de          4 jaar daarvoor verleend?

2)   Wat is de reden dat op de betreffende aanvragen niet binnen de daarvoor geldende                termijn kon worden beslist?

3)    In hoeveel gevallen zijn van rechtswege verleende vergunningen later  (bijvoorbeeld              na bezwaar) ingetrokken dan wel door de rechter vernietigd?

4)    Vindt u het acceptabel dat vergunningen van rechtswege moeten worden verleend                wegens het niet binnen termijn beslissen op een aanvraag?

5)   Wat doet uw dagelijks bestuur c.q het college van B&W om het van rechtswege                       verlenen van vergunningen wegens het niet tijdig beslissen in de toekomst te                           voorkomen?

Posted in Nieuws | Leave a comment