ST3M en Méérbelangen bundelen hun krachten!

 

 

 

 

 

De nieuwe, lokale partij ST3M werkt samen met Méérbelangen. Sterker nog; ST3M komt mede voort uit meer dan 30 jaar ervaring van Méérbelangen! ST3M werd niet alleen geboren vanuit idealen, maar ook vanuit onvrede! Het bestuurlijk stelsel geeft de stadsdeelcommissie geen enkele beslissingsbevoegdheid. Besluiten worden genomen in de Stopera, in de Centrale Stad. De politiek is ver af komen te staan van de burger. Plannen waar weinig draagvlak voor is bij bewoners worden doorgedrukt door nota bene een “groene” wethouder. Denk aan windmolens of biomassa. En ondanks vele beloftes zijn er geen sociale huurwoningen bijgekomen.

ST3M en ST3M Méérbelangen zijn van mening dat het allemaal beter kan. Er moet meer inspraak komen voor bewoners, de woningmarkt moet gereguleerd worden, de massale bomenkap en het massaal verdwijnen van groen moet stoppen enz.

Stem voor de gemeenteraad op ST3M (Lijst 18) en voor de stadsdeelcommissie op ST3M-Méérbelangen (Lijst 18)! Door Amsterdamse burgers, voor Amsterdamse burgers!

Het partijprogramma en andere informatie kunt u vinden op de website van ST3M.

Posted in Nieuws | Leave a comment

De Macht van de Stad

 

 

 

 

Onlangs was onze nummer 1, Bas van Vliet, vertegenwoordiger in Stadsdeelcommissie Oost, een van de gasten bij New Democracy. Kijk het gesprek over ‘De Macht van de Stad’ via deze link terug.

Posted in Nieuws | Leave a comment

Méérbelangen tegen windmolens – Teken petitie Wind Alarm!

 

 

 

 

 

 

 

Méérbelangen is tegen het plaatsen van windmolens in of vlakbij woonwijken. De schade die windmolens toebrengen aan mens en natuur zijn groot. Het Science Park bijvoorbeeld zou een potentieel gebied zijn voor een windmolen van 150 meter, 15 meter hoger dan de Rembrandttoren!

Men zet in de Watergraafsmeer in op ecologische gebieden en biodiversiteit. Een windmolen plaatsen is daarmee in strijd. Een windmolen is overigens niet alleen slecht voor dieren (zoals met name vogels) maar ook voor mensen. Er is daarbij nog niet eens gedegen onderzoek gedaan naar de gezondheidsrisico’s voor mensen. Kortom: géén windmolens in of vlakbij woonwijken!

Teken alstublieft de petitie van Wind Alarm!

https://windalarm.amsterdam/petitie

Posted in Nieuws | Leave a comment

Inbreng Méérbelangen op concept Omgevingsvisie

 

 

 

 

 

 

 

Inbreng Méérbelangen op concept Omgevingsvisie in vergadering Stadsdeelcommissie Oost op 9 maart 2021

Dinsdag 9 maart 2021 vergaderde de Stadsdeelcommissie Oost over de concept Omgevingsvisie van het college van B&W. In dit stuk wordt beschreven hoe de stad er in 2050 uit zou moeten zien. In de steunfractie van Méérbelangen werd het stuk uitgebreid voor besproken. De conclusie is dat de extreme verdichting (150.000 woningen binnen de gemeentegrenzen erbij) de leefbaarheid in de stad onomkeerbaar zal aantasten. Dit resulteerde in een bijdrage van ons commissielid Bas van Vliet waarin onder meer de volgende onderwerpen werden behandeld.

Vergaarbak van onderwerpen

In de visie komen zeer veel verschillende onderwerpen aan de orde maar worden geen keuzes gemaakt. En als die wel gemaakt worden zijn het niet de juiste keuzes of moet aan het realiteitsgehalte ervan getwijfeld worden. Waarschijnlijk is het tot stand gekomen door ambtenaren vanuit verschillende sectoren input te laten leveren en dan krijg je een stuk waar werkelijk van alles in staat met voor elk wat wils.

Geen visie, geen keuzes

We beschouwen het stuk niet zo zeer als een visiedocument maar als een startnotitie waarin de verschillende vraagstukken, problemen en dilemma’s  goed zijn benoemd maar waarvoor in een verder besluitvormingstraject een oplossing zal moeten worden gevonden.

Ieder weldenkend mens die dit stuk leest zal zich immers afvragen: hoe kun je al deze ambities binnen de bestaande grenzen waarmaken. Je kunt niet en 150.000 woningen extra bouwen en meer groen toevoegen en meer ruimte voor recreatie en sport. Er zullen dus keuzes moeten worden gemaakt. Die keuzes worden niet expliciet gemaakt maar versluierd, zoals bijvoorbeeld blijkt uit het nogal cynische zinnetje op p.  56 “Beter groen betekent soms minder groen oppervlak”. We kunnen dus stoppen met lezen, we weten waar dit heen gaat: er wordt, ondanks alle mooie woorden dus wél gebouwd ten koste van groen.  Want je kunt wel 592 keer in deze visie het woord ‘groen’ stoppen, daarmee voer je nog geen groen beleid, dat blijkt.

Eenzijdigheid

Het hele stuk ademt de sfeer van een hippe, internationale georiënteerde stad waar vooral zzp-ers werken of mensen in de ICT-sector. Dat is een nogal eenzijdig beeld want er is geen plaats voor maakbedrijven en middengroepen en gezinnen. Dat vinden wij een gevaarlijke weg. Wij kunnen ons wat dit betreft vinden in de visie van de ondernemersvereniging ORAM die signaleert dat de visie voornamelijk staat in het teken van wonen maar zich afvraagt waar straks 1.150.000 inwoners moeten werken. Want 450.000 ha aan bedrijfsterrein word maar liefst getransformeerd  tot wonen. Dit leidt tot een tekort van 150 ha aan bedrijfsterrein. We hebben gezien hoe dat gaat in Amstel I en II en straks ook in III. Terecht vraagt ORAM om een veel evenwichtiger benadering.

Méérbelangen voorziet desastreuze gevolgen van de eenzijdige aandacht voor wonen ten koste van alle andere voorzieningen voor groen, recreatie en bedrijven. Het resultaat ervan zal zijn een stad waar straks voornamelijk rijkere en armere bewoners wonen, waaruit de middengroepen en gezinnen en maakbedrijven verdwenen zijn.  Een voorbeeld voor deze eenzijdigheid zagen we dezer dagen al weer in de plannen voor het Schinkelgebied: te weinig ruimte voor sportvelden. Ook hier wordt al weer niet gepraktiseerd wat men predikt en dit geeft dan ook weinig vertrouwen voor de toekomst.

Evenwichtige visie

Kort gezegd: Méérbelangen wil een meer evenwichtige visie waarin de leefbaarheid van de stad en  de belangen van bewoners en bedrijven voorop staan. De inwoner/woningaantallen zullen daar op aangepast moeten worden en niet omgekeerd. Het afgelopen jaar liet een bevolkingstoename van 532. En de vraag is of dat wel een incidenteel laag saldo is. In de voordracht staat echter dat met nieuwe inzichten naar aanleiding van de Covidcrisis geen rekening wordt gehouden. Dat lijkt ons niet verstandig want de trek van met name gezinnen naar buiten de stad is waarschijnlijk structureler onder meer vanwege de hoge woningprijzen en hoge huren.

Gematigde verdichting

Wij zijn ervan overtuigd dat wij de woningbehoefte niet binnen de stad kunnen en zullen oplossen en we moeten dat ook niet proberen want dit gaat ten koste van de leefbaarheid. Daarmee breng je de stad blijvende schade toe. De oplossing zal gevonden moeten worden in een minder overspannen woningbouwprogramma met minder extreme verdichting en goed openbaarvervoer naar de rest van de randstad aan de regio waar van leegloop sprake is. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Inbreng bewoners en democratische besluitvorming

Op de site van gemeente valt te lezen dat het de bedoeling is om de visie n juni/juli a.s. aan de raad voor te leggen. Dat zouden wij principieel verkeerd vinden.  De visie mag voor verkiezingen, aangepast aan de inspraak, in concept vast worden gesteld maar er moet door de nieuw gekozen gemeenteraad over gestemd worden. Dat is uit democratisch oogpunt de enig juiste weg want alleen zo heeft de kiezer dan echt iets te kiezen en tenminste nog iets te zeggen over een voor zijn/haar woonplaats zo richtinggevend document.

Bas van Vliet, fractie Méérbelangen

De behandeling in de stadsdeelcommissie (Via Teams) is hier terug te zien:

https://oost.notubiz.nl/vergadering/814906/Stadsdeelcommissie%20-%20in%20pleno%2009-03-2021 2:23:04

Posted in Nieuws | Leave a comment

Voorstel om geen warmtenetten aan te leggen aangesloten op Biomassacentrale aangenomen

 

 

 

 

 

 

 

Het voorstel om geen warmtenetten aan te leggen die zijn aangesloten op de houtstookcentrale / biomassacentrale in Diemen is in de Stadsdeelcommissie Oost aangenomen met 12 tegen 4. Alleen #GroenLinks is tegen! Méérbelangen vindt dit onbegrijpelijk. De Telegraaf schonk ook aandacht aan onze strijd tegen de Biomassacentrale. Zie afbeelding.

Posted in Nieuws | 1 Comment