Statuten

De statuten zijn grondregels en bepalingen die ten grondslag liggen aan de vereniging. Ze zijn in de notarieel verleden akte van oprichting zijn vervat. De statuten zijn met de oprichtingsakte ter kennisneming door derden worden ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34234566.


Naam en zetel. Duur

Artikel 1

l. De vereniging draagt de naam vereniging Méérbelangen

Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.

Doelstelling

Artikel 2

1. De vereniging stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van de bewoners, instellingen en bedrijven in Amsterdam-Watergraafsmeer en Amsterdam-Oost, zowel binnen als buiten de vertegenwoordigende lichamen waaronder deze stadsdelen vallen, in de breedste zin van het woord, in de breedste zin van het woord.

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het meedoen aan verkiezingen voor de vertegenwoordigende lichamen van de organen waaronder deze stadsdelen ressorteren, het organiseren van bijeenkomsten voor bewoners, het houden van spreekuren, het voeren en/of ondersteunen van acties, het verstrekken van informatie, etcetera.

3. De beleidsdoelstellingen van de vereniging worden vastgelegd in een programma dat minimaal eens in de vier jaar wordt geactualiseerd.

Geldmiddelen

Artikel 3

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a. de jaarlijkse bijdragen van de leden;
b. subsidies ;
c. schenkingen, erfstellingen en legaten; en
d. andere baten.

Leden. Donateurs

Artikel 4

1. De vereniging kent leden en donateurs. Het bestuur houdt een register aan waarin de namen en adressen van alle leden en donateurs zijn opgenomen.

2. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen van zestien jaar en ouder, die als zodanig zijn toegelaten door het bestuur.

Rechten en verplichtingen van donateurs

Artikel 5

l. Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te steunen met een jaarlijkse bijdrage welke ten minste gelijk moet zijn aan een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bedrag, en die als zodanig door het bestuur toegelaten zijn

2. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend casu quo opgelegd.

3. De rechten en verplichtingen van een begunstigen kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, met dien verstande dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.


Einde van het lidmaatschap

Artikel 6

1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging van het lid;
c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4. Een, opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld met dienverstande dat de betrokkene bevoegd is de algemene vergadering waarin op het beroep wordt beslist en dan uitsluitend tijdens de behandeling van het beroep, bij te wonen en daarbij desgewenst het woord te voeren; de betrokkene heeft geen stemrecht

8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Jaarlijkse bijdragen

Artikel 7

1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.

2. De leden kunnen in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.

3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

Bestuur

Artikel 8.

1. Het bestuur bestaat uit vijf of zeven personen van achttien jaar en ouder, die door de algemene vergadering uit de leden worden benoemd.

2. Een bestuurslid mag lid zijn van enige andere politieke partij of groepering, maar op stadsdeelgebied mag hij geen activiteiten voor dien partij of groepering ondernemen.

3. De voorzitter wordt door de algemene vergadering aangewezen. De overige functies worden door het bestuur onderling verdeeld.

Dagelijks bestuur. Vertegenwoordiging

Artikel 9

1. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur.

2. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de besluiten van het bestuur en van de algemene vergadering en voorts met de leiding en de regeling van de dagelijkse gang van zaken.

3. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee leden van het bestuur onder wie in ieder geval één lid van liet dagelijks bestuur.

4. Een lid dat zitting heeft in enig vertegenwoordigend orgaan van de vereniging, is verplicht na het einde van zijn lidmaatschap zijn functie met onmiddellijke ingang ter beschikking te stellen.

Einde bestuurslidmaatschap

1. Ieder bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

2. In een periode van drie jaren treden de bestuursleden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster van aftreden. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

a. door bedanken;
b. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging,
c. zodra het bestuurslid lid wordt van en/of enige functie gaat vervullen in een andere politieke partij.

Bestuurstaak

Artikel 11

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd. Deze commissies kunnen bestaan uit leden, bestuursleden en deskundige niet-leden.

Jaarverslag. Rekening en Verantwoording

Artikel 12

1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

5. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

6. Het bestuur is verplicht de boeken en bescheiden van de vereniging zeven jaren lang te bewaren.


Algemene vergaderingen

Artikel 13

l. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording;
b. de benoeming van de commissie, die de rekening en verantwoording onderzoekt;
c. voorziening in vacatures;
d. voorstellen van het bestuur of de leden.

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste tien leden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 17 of bij advertentie in ten minste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

Toegang en stemrecht

Artikel 14

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden, met uitzondering van het geval als bedoeld in de laatste volzin van artikel 6 lid 7.

2. Over toelating van andere personen beslist het bestuur.

3. Ieder lid van de vereniging heeft één stem. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.


Voorzitterschap. Notulen

Artikel 15

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

2.Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

Besluitvorming van de algemene vergadering

Artikel 16

1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vast gelegd voorstel.

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, even wel uitgezonderd de persoon op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.

7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzittereen schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Algemene vergadering

Artikel 17

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste veertien dagen.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 18.

Statutenwijziging

Artikel 18

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt uiterlijk één jaar daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Ontbinding. Vereffening

Artikel 19

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 4 van het voorgaande artikel zijn van overeenkomstige toepassing.

2. De vereffening geschiedt door het bestuur.

3. Een batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te bepalen doeleinden die zoveel mogelijk met het doel van de vereniging overeenstemmen.

Huishoudelijk reglement

Artikel 20

1. Het bestuur kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met de statuten.

Ontdek meer van MÉÉRBELANGEN

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder