Huishoudelijk reglement

In het huishoudelijk reglement is vastgelegd op welke wijze de commissies van de vereniging zijn georganiseerd en op welke wijze de kandidaatstelling voor de verkiezingen is geregeld.


Artikel 1

Commissies

De vereniging kent ten minste de volgende commissies:
a. de programmacommissie.
b. de verkiezingscommissie.
c. de geschillencommissie.
d. de financiële commissie, volgens artikel 12 sub 4 en 5 van de statuten.

Artikel 2

De programmacommissie

A. De programmacommissie bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden. Het bestuur en de deelraadfractie wijzen elk een of twee leden aan. De overige leden – ten minste een en ten hoogste drie – worden gekozen door de algemene vergadering.

B. De taak van de programmacommissie is het opstellen van het concept politiekprogramma. Het door de programmacommissie opgestelde concept beleidsprogramma of de voorstellen van wijziging worden ter goedkeuring voorgelegd aan de eerstkomende algemene vergadering, die bevoegd is tot het aanbrengen van wijzigingen.

C. De programmacommissie stelt ten minste drie maanden voor een deelraadsverkiezing een concept politiekprogramma op. Dit concept bevat die punten waarvan de commissie meent dat die het meest zullen aanspreken bij de kiezers c.q. het beste zullen aansluiten bij de a1s dan heersende actualiteit.

Artikel 3

De verkiezingscommissie

A. De verkiezingscommissie bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden. Alle leden worden op de algemene vergadering gekozen uit kandidaten, die zich hiervoor bij het bestuur hebben aangemeld en/of door het bestuur zijn voorgedragen. De commissie heeft tot taak  de goede voortgang van de kandidaatstellingsprocedure voor de stadsdeelraadsverkiezing te bewerkstelligen.

B. Leden van de verkiezingscommissie kunnen geen lid zijn van of kandidaat zijn voor de stadsdeelraad.

Artikel 4

De geschillencommissie

A. De geschillencommissie bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden, die worden gekozen door de ALV. Zij heeft tot taak:
1. het beslechten van geschillen tussen:
– partijorganen onderling (zoals bestuur, commissies)
– partijfunctionarissen onderling
– partijleden enerzijds en partijorganen of partijfunctionarissen anderzijds.
2. het desgevraagd uitleggen van statuten en huishoudelijk reglement.
3. het beslissen in beroep bij niet-aanvaarding van een kandidaat voor de stadsdeelraad.
4. het beslissen in beroep bij royement of niet-toelating van een lid van de vereniging.

B. De geschillencommissie kiest uit haar midden een voorzitter en een secretaris. De functie van lid van de geschillencommissie is onverenigbaar met enige andere verenigingsfunctie.

Artikel 5

De geschillencommissie doet geen uitspraak dan nadat partijen in de gelegenheid zijn gesteld persoonlijk gehoord te worden en de verdedigende partij in de gelegenheid is gesteld schriftelijk verweer in te dienen binnen een door de commissie of de kamer vast te stellen termijn.

Artikel 6

De voorzitter van de geschillencommissie ziet erop toe, dat in een commissie geen leden zitting nemen, die bij het aanhangige geschil persoonlijk betrokken zijn of kunnen zijn, of bloedverwant zijn van enige in het geschil betrokken persoon. Bij twijfel beslist de voorzitter.

Artikel 7

Elk geschil dient schriftelijk aanhangig te worden gemaakt en te worden toegezonden aan het secretariaat van de vereniging.

Artikel 8

Zodra een geschil in behandeling is genomen, informeert de geschillencommissie onverwijld de andere partij alsook het dagelijks bestuur. Noch door de commissie, noch door het bestuur wordt omtrent een aanhangig gemaakt geschil enige informatie aan derden verstrekt, tenzij dit – in overleg tussen commissie en bestuur – in het belang wordt geacht van de oplossing van het geschil.

Artikel 9

De voorzitter van de geschillencommissie stelt de wijze van behandeling vast en verstrekt aan betrokken partijen zo spoedig mogelijk afschrift van alle op het geschil betrekking hebbende stukken.

Artikel 10

De geschillencommissie beslist bij meerderheid van stemmen en doet uitspraak uiterlijk binnen twee maanden, na de dag, waarop het geschil aanhangig is gemaakt. De uitspraak wordt onverwijld aan de betrokken partijen en het bestuur ter kennis gebracht.

Artikel 11

Alle beslissingen van de geschillencommissie hebben onmiddellijk rechtskracht. Op deze beslissingen is geen beroep mogelijk, behalve in gevallen als vermeld in artikel 4A sub 4, waarin beroep bij de algemene vergadering mogelijk is.

Artikel 12

De geschillencommissie heeft het recht de uitspraak en de inhoud van het geschil te publiceren in een aan de leden van Méérbelangen gerichte verenigingsuitgave, indien zij dit in het belang acht van de goede naam van de partij, een of meer van haar functionarissen of een of meer van haar gewone leden.

Artikel 15

Procedure van kandidaatstelling voor de stadsdeelraad

1. Iederniet geschorst lid en aan zijn contributieverplichtingen heeft voldaan en op de dag van de verkiezingen de leeftijd van achttien jaren heeft bereikt, kan zich binnen een door de kandidatencommissie bekend te maken termijn schriftelijk aanmelden als kandidaat bij het secretariaat van Méérbelangen t.a.v. de kandidatencommissie.

2. Bij iedere aanmelding dient voorts aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:
a. de kandidaat verklaart geen lid te zijn van een andere politieke partij of groepering, die eveneens zal deelnemen aan de stadsdeelraadsverkiezingen of alle activiteiten daarvan op stadsdeelniveau te staken.
b. de kandidaat verstrekt alle persoonlijke gegevens, die relevant kunnen zijn voor het raadslidmaatschap alsook die omtrent vorige en huidige verenigingsfuncties.
c. bereidverklaring om bij directe verkiezing, dan wel binnen een half jaar bij opvolging van een direct gekozene, het raadslidmaatschap te zullen aanvaarden.
d. bereidverklaring na eventuele verkiezing de vertegenwoordigende taak naar behoren te vervullen, desgevraagd verantwoording af te leggen tegenover leden en bestuur van Méérbelangen afstand te doen van alle in de statuten en dit reglement onverenigbaar verklaarde verenigingsfuncties en de morele verplichting op zich te nemen zich terug te trekken uit de stadsdeelraad, bij beëindiging van het lidmaatschap van Méérbelangen.
e. opgave van de beleidsonderdelen, waarmee de kandidaat zich – na eventuele verkiezing – in het bijzonder wil belasten.

3. Een kandidaat kan bij zijn aanmelding een voorkeur uitspreken voor een onverkiesbare plaats op de kandidatenlijst. Een zodanige voorkeur wordt aan de stemgerechtigde leden bekend gemaakt.

Artikel 14

Binnen zes weken na afloop van de aanmeldingstermijn doet de verkiezingscommissie van alle geldige aanmeldingen met bijbehorende gegevens mededeling, aan alle leden van Méérbelangen, die stemgerechtigd zijn. Binnen die termijn beoordeelt de verkiezingscommissie de geldigheid van de aanmeldingen.

Artikel 15

De verkiezingscommissie verklaart een aanmelding ongeldig, indien:
1. de kandidaat niet voldoet aan de in Artikel 13 genoemde voorwaarden.
2. de gevraagde feitelijke gegevens bij aanmelding onjuist of onvolledig zijn.
3. de bereidverklaringen niet of met beperkingen zijn gegeven.
4. de aanmelding na het gepubliceerde sluitingstijdstip door de kandidatencommissie wordt ontvangen.

Artikel 16

Indien de aanmelding geldig is bevonden en dus de kandidatuur is aanvaard, doet de commissie hiervan zo spoedig mogelijk, doch niet later dan 14 dagen na sluiting van de aanmeldingstermijn, mededeling aan de betreffende kandidaat. Indien de aanmelding niet geldig wordt geoordeeld, zendt de commissie hiervan binnen dezelfde termijn bericht aan de betreffende kandidaat, met opgave van redenen. De kandidaat kan binnen vijf dagen na de datum van de beslissing in beroep gaan bij de geschillencommissie, die binnen tien dagen na de datum van het beroep beslist.

.
Artikel 17

A. Na het verstrijken van de aanmeldings- en beroepstermijnen, wordt door de kandidatencommissie, in overleg met het bestuur, een voorlopige rangorde van de kandidatenlijst opgesteld.

B. Op een algemene vergadering, waarvan het tijdstip minimaal twee maanden voor de verkiezingsdatum ligt, wordt de definitieve rangorde van de kandidatenlijst bepaald. Tevens wordt dan uit de kandidatenlijst de lijsttrekker gekozen. Indien de gekozene in de voorlopige rangorde niet op de eerste plaats stond, schuift deze nu op naar de eerste plaats, waardoor al die kandidaten, die aanvankelijk hoger op de lijst stonden dan de thans gekozen lijsttrekker, een plaats op de lijst zakken. De overige kandidaten behouden hun rangorde op de lijst, die nu definitief is vastgesteld.

C. Op dezelfde algemene vergadering zal tevens de campagneleider mededeling doen omtrent de te voeren verkiezingscampagne en zal hij of zij – voor zover nodig een beroep doen op de aanwezige leden het campagneteam te komen versterken, of op andere wijze medewerking te verlenen.

Artikel 18

Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Wijzigingen of aanvullingen van het huishoudelijk reglement kunnen worden aangebracht bij meerderheid van stemmen door de algemene vergadering. Voorstellen daartoe kunnen worden ingediend door het bestuur of een groep van ten minste vijf leden. Wijzigingen of aanvullingen mogen niet in strijd zijn met de statuten of met hetgeen elders in het reglement onverlet in stand blijft.

Ontdek meer van MÉÉRBELANGEN

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder