Fractie Méérbelangen stelt vragen over handhaving Guldenhof.

 

Inleiding

De fractie van Méérbelangen heeft kennis genomen van hetgeen de website van OTT vermeldt naar aanleiding van de besluitvorming van het stadsdeel over het verzoek tot legalisatie van OTT met betrekking tot Guldenhof. De website van OTT vermeldt over Guldenhof onder meer:

Het stadsdeel Amsterdam Oost wil de originele bestemming van Guldenhof handhaven. We zijn daarop met het stadsdeel een formeel traject ingegaan waarbij dit handhavingsbesluit ter visie wordt gelegd. Ons Tweede Thuis zal daarop reageren en daarna zal het Stadsdeel overgaan tot de eigenlijke handhavingsprocedure. Verwacht wordt dat na ongeveer een jaar het handhavingsbesluit (in welke vorm dan ook) in werking gaat. Op basis van dit besluit zal Ons Tweede Thuis een juridische procedure aanspannen tegen dat besluit en tegen de gehanteerde uitgangspunten in het bestemmingsplan. Wij hopen daarbij natuurlijk op een uitkomst die gunstig uitpakt voor onze cliënten en hun familie.

Naar aanleiding hiervan heeft de fractie de volgende vragen           

 1.    In de bovenaangehaalde passage gaat OTT er van uit dat eerst een handhavingsbesluit  door het stadsdeel ter inzage zal worden gelegd, OTT daarop kan reageren en het handhavingsbesluit pas daarna (na ca. een jaar) in werking zou treden. Bent u het met de fractie van Méérbelangen eens dat deze visie van OTT op het handhavingstraject onjuist is omdat, nu de stadsdeelraad ondubbelzinnig heeft besloten niet tot legalisatie van het huidige gebruik van Guldenhof te willen overgaan, niets een beslissing tot handhaving in de weg staat?

Zo nee waarom niet?

2.    Bent u het met de fractie van Méérbelangen eens dat het van belang is om OTT te wijzen op de onjuistheid van het op de website gestelde omtrent de handhaving?

Zo nee, waarom niet?

3.    Heeft uw bestuur na de laatste raadsvergadering, waarin besloten is om niet mee te werken aan legalisatie, contact gehad met OTT over beëindiging van het bestaande gebruik en de termijn waarbinnen dat gebeurd moet zijn? Zo nee, waarom niet ?

 4.    Heeft uw bestuur inmiddels een beslissing tot handhaving genomen en, zo nee, wanneer wordt die beslissing genomen?

 5.    Welke begunstigingstermijn denkt U bij de beslissing tot handhaving te hanteren?

 6.    Bent u het met de fractie van Méérbelangen eens dat het zowel voor de bewoners van Guldenhof als voor omwonenden van belang is dat zeer spoedig duidelijkheid wordt gegeven over de termijn waarop het gebruik van Guldenhof in overeenstemming moet zijn gebracht met hetgeen is vergund?

Ontdek meer van MÉÉRBELANGEN

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder