De fractie Méérbelangen stelt vragen over nieuwe feiten De Verbinding

De fractie van Méérbelangen stelt het Dagelijks Bestuur Oost vragen naar aanleiding van onthullingen in het artikel ‘Jokken in de Joubertstraat’ van Robbert van Lansschot in De Groene Amsterdammer van afgelopen week.

Naar aanleiding van de nieuwe feiten wil de fractie MB van het DB Oost het volgende weten:

1. In het artikel wordt melding gemaakt van het terugvorderen van huurpenningen die door de Buurtvaders zijn betaald voor de huur van aan het moskeedeel toebehorende ruimten. Zijn die huurpenningen inmiddels terug betaald? Zo nee, waarom niet en wanneer is terugbetaling te verwachten?

2. In het artikel wordt aan de hand van de jaarstukken van de twee stichtingen die ruimten in De Verbinding huren, de conclusie getrokken dat de huur van de moskeeruimten in feite geheel uit door het stadsdeel verstrekte subsidies zijn voldaan. Onderschrijft u dit, en zo ja acht u dit rechtmatig? Als u dit niet rechtmatig acht, waarom trekt u op grond van de jaarstukken een andere conclusie? Indien niet rechtmatig, gaat u de aan de huur besteedde subsidie dan terugvorderen?

3. In het artikel wordt aan de hand van de jaarstukken eveneens geconcludeerd dat er in bijvoorbeeld 2010 door de Marokkaanse stichting geen andere inkomsten waren dan subsidie-inkomsten en € 35,– aan contributies, donaties. In 2008 en 2010 zijn bedragen van respectievelijk € 5.300,– en 16.000,– door de Stichting aan de moskee Al Fath al Mobien betaald.
Is dit naar uw oordeel rechtmatig en in overeenstemming met de subsidievoorwaarden en het beginsel van scheiding van kerk en staat? Zo nee, gaat u de niet rechtmatig besteedde subsidie terugvorderen, zo nee, waarom niet?

4. In het artikel wordt melding gemaakt van een bouwverslag waarin vanuit het stadsdeel aan de aannemer wordt gevraagd om het project ‘geen Turks of Marokkaans gebedshuis’ te noemen maar uitsluitend MFC (multifunctioneel centrum). Waarom is dit aan de aannemer opgelegd en acht u dit juist en in overeenstemming met de integriteitsvereisten?

Ontdek meer van MÉÉRBELANGEN

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder