Algemene Beschouwingen en Perspectievennota 2011

Tijd voor een terugblik op één jaar stadsdeel Oost en één jaar coalitie/dagelijks bestuur PvdA,GL,D66.                                                                                                                               Zoals u weet is Méérbelangen nooit een voorstander geweest van de totstandkoming van dit stadsdeel, het zou te groot worden om het bestuur dichter bij de burger te laten functioneren. Het aangetreden DB en de coalitie zijn wij een jaar geleden welwillend tegemoet getreden. En hoe staat het er op beide punten nu voor?                                      Nou, ik moet u zeggen, dat is ons bepaald niet meegevallen. De opheffing van de oude stadsdelen en de instelling van Oost heeft ons gebracht wat wij er van verwachtten: het bestuur is verder van de bewoners af komen te staan.

Wij zullen bij motie voorstellen een concreet punt te verbeteren door de contactambtenaar weer in te voeren. Hun verdwijning wordt in de buurten dagelijks als gemis ervaren, zo hebben we tijdens de politieke avond van vorige week ook weer kunnen horen.                  De complete reorganisatie van de ambtelijke organisatie, waardoor veel mensen van functie zijn gewisseld, heeft in onze ogen desastreus uitgepakt, de organisatie mist een geheugen en ervaring is onvoldoende overgedragen. Dat er intern organisatorisch iets aan de hand is blijkt ook wel uit het feit dat een afdeling binnen een jaar al weer wordt gereorganiseerd, zo hebben we begrepen.

Dan het DB.                                                                                                                                      Dit is niet alleen de vergadering met de algemene beschouwingen maar ook van de Perspectievennota. Daar valt van alles over te zeggen maar dat heeft eigenlijk weinig zin als er een DB zit dat er ontzettend veel moeite mee heeft om te doen wat de raad wil. En dat is helaas het geval. Ik noem een paar voorbeelden. Een van de pijlers onder het coalitieaccoord is de vernieuwing van het sociaal domein. Dit zou zijn beslag moeten krijgen in de kadernota versterking sociaal domein. Dat stuk heeft dit jaar inderdaad het licht gezien maar het was zo vaag en nietszeggend dat er eigenlijk geen een fractie, ook geen coalitiefractie, was die het stuk het aannemen waard vond. Uit arren moede is dit toen maar terug getrokken door het DB. Een zelfde weg is de nota Jong Oost gegaan. Met als gevolg dat een van de pijlers van het coalitiebeleid (en de bezuinigingen) niet is vormgegeven. Het is eigenlijk te gek voor woorden dat het DB niet in staat is geweest om op dit zo belangrijke punt een ook maar een béétje behoorlijk stuk af te scheiden, dat men zelfs met de coalitiefracties niet enige voeling heeft gehouden of men met het beleidsdocument op de goede weg was. Je zou bijna denken dat het ook niet de bedoeling van het DB was om met nieuw beleid te komen, hetzij omdat men het intern in de coalitie over de te volgen koers niet eens kon worden, hetzij omdat  men eigenlijk niets wil veranderen en dus zelf eigenlijk niet in ‘de eigen kracht van mensen’ gelooft. Andere voorbeelden van onvoldoende voeling houden en luisteren naar wat de stadsdeelraad wil, zijn de onkostenvergoeding en ontheffing voor AthenA. In beide gevallen wist het DB hoe de meerderheid van de raad over de voorstellen dacht maar veranderde daar niets aan en diende deze nogmaals in terwijl zij kon weten dat dit tot niets zou leiden. Dit is een bijzondere vorm van bestuursautisme en het negeren van de wil van de Raad, die wij niet begrijpen en waar wij geen enkele waardering voor kunnen opbrengen. Een héél bijzonder geval is ook hier weer MuzyQ en het voorstel van het DB om het pand aan te kopen voor het bedrag van de schuld, dus voor € 26 mln. Zelfs toen de door de raad ingeschakelde advocaat adviseerde dit niet te doen omdat aankopen voor meer dan de marktwaarde zeker ongeoorloofde staatssteun zou opleveren en de huisadvocaat van de centrale stad in de zelfde zin adviseerde, bleef het DB haar voordracht zonder enige toelichting handhaven. Men vond aankoop voor € 26 mln nog steeds het beste idee. Dan heb je er dus niets van begrepen als DB en ik kan u zeggen dat de fractie van Méérbelangen het moeilijk vindt om een bestuur dat zo denkt en handelt, bij zo’n onderwerp nog serieus te nemen. 

Maar één ding is in het afgelopen jaar zeker gelukt: Oost staat op de kaart hoor! Zij het dan op een hele negatieve manier. Hier mogen wij de voorzitter van het DB en haar partij als hoofdverantwoordelijken voor aanwijzen. Zij hebben een klucht opgevoerd, niet met het belang van het stadsdeel als hoofddoel maar het partijbelang. Inmiddels zijn wij ervan overtuigd dat ons stadsdeel er mee gediend zou zijn als de voorzitter van het DB ofwel ophoudt met twitteren en het deelnemen aan discussies die buiten haar portefeuille gaan en zich geheel richt op de inhoud van het werk waarvoor zij is aangesteld, ofwel zich exclusief gaat bezig houden met zaken die zij kennelijk interessanter vindt dan haar portefeuille, en dus aftreedt.

Maar  goed, laten wij hopen dat het DB toch in staat zal zijn zich in de komende tijd communicatiever, inschikkelijker en pro-actiever op te stellen. Dan heeft het ook zin iets over de Perspectievennota te zeggen, waar ik nu aan toekom.       

Ook deze nota munt niet uit in veelzeggendheid. Vorig jaar moest de Perspectievennota nog beleidsarm zijn, maar nu hoefde dat niet meer en zou het eigenlijk ook niet zo moeten zijn omdat met het oog op de bezuinigingen fundamentele keuzes gemaakt moeten worden. Maar die keuzes worden niet gemaakt en we kunnen er dan ook niet zoveel mee. Zo wordt bij de programma’s Onderwijs & Jeugd en Welzijn & Zorg verwezen naar ‘de VSD-filosofie’  en JOOST terwijl de betreffende beleidsdocumenten -ik zei het hiervoor al- niet zijn aangenomen en zijn teruggetrokken. Er is dus helemaal geen beleid waaraan de bezuinigingen kunnen worden getoetst. De raad zal zich daar toch over moeten uitlaten, voordat de bezuinigingskeuzen worden gemaakt. Hoe is het DB dan eigenlijk tot haar voorstellen gekomen? Waaraan heeft zij getoetst?

Méérbelangen is tegen het bezuinigen op bewegingsonderwijs (zeiden we vorig jaar al) en zet vraagtekens bij het beleidsuitgangspunt om subsidie voor talentontwikkeling niet meer aan iedereen maar alleen nog voor minder draagkrachtigen en scholen met de hoogste aantallen doelgroepleerlingen toe  te kennen. Want: hoe verhoudt zich dit tot het verbod voor gemeenten om inkomenspolitiek te voeren? Graag vernemen wij hierover van de portefeuillehouder.                                                                                                                      Goed vinden wij het voorstel om projecten te stoppen die niet getoetst zijn op hun effectiviteit in de praktijk, maar zou dit niet vanzelfsprekend moeten zijn? De gedachte dat geen m2 hoeven te worden toegevoegd voor welzijnsactiviteiten van brede scholen, omdat die ook in multifunctionele lokalen kunnen plaatsvinden verkondigen wij al jaren en het verheugt ons zeer dat die nu wordt overgenomen.                                                                     Wat betreft het Programma Dienstverlening zien wij minder bezuinigingsmogelijkheden dan het DB. Het klinkt sympathiek, om niet te zeggen populistisch, om allerlei producten vergunningvrij te maken maar in de praktijk zal dat minder opleveren, zeker als onze leges echt kostendekkend zijn. Bovendien zien wij meer nadelen dan voordelen aan bij voorbeeld de afschaffing van de kapvergunning. In het invoeren van welstandsvrije gebieden zien wij niet zo veel, zeker niet in oude bestaande woongebieden. Het afschaffen van het vrije inloop spreekuur bij de publieksbalie, wijst Méérbelangen af. Dit doet afbreuk aan de dienstverlening, evenals het volledig digitaliseren van aanvragen.                                             Het stoppen met cameratoezicht voordat wij over het camerabeleid hebben besloten is evenmin zinvol.

Buitengewoon onverstandig vinden wij het afschaffen van blauwe zones. Deze zijn van levensbelang voor zowel de winkelgebieden als de sportparken en DNO. Als je echt een nekslag wil toebrengen aan de (kleinere) middenstand die het vaak al erg moeilijk heeft, dan moet je dat doen. Straks ontstaat er ook nog extra concurrentie met het vernieuwde winkelcentrum in Diemen en de winkelstand op IJburg bevindt zich al in een kritieke fase. De blauwe zones moeten dus in stand blijven en in winkelgebieden waar deze nog niet zijn, worden ingevoerd. En nu we toch bij de middenstand zijn aangeland, ook nog even opmerking over de middeninkomens. Die krijgen het door het nieuwe woonbeleid moeilijk. Wij zullen bij een ander agendapunt deze vergadering hier bij motie extra aandacht voor vragen.                                                                                                                                             Het verbaast Méérbelangen dat in de nota wel wordt gesproken over het eventueel afstoten van het roeicentrum maar dat hiervoor toch geen keuze wordt gemaakt. Terwijl dit al geheel is onderzocht en er ook een concrete gegadigde is om het roeicentrum over te nemen. Wij vinden dat deze ‘quick win’ snel moet worden aangepakt en dienen hierover een motie in. Ook naar verzelfstandiging van het CBK is al onderzoek gedaan en het zou goed zijn om ook hier een stap te zetten. Het nog verder bezuinigen op het onderhoud van de openbare ruimte dan al is gebeurd in de huidige begroting. wijst Méérbelangen af. Een Perspectieven nota die uit gaat van nog eens een zo groot bedrag aan bezuinigingen op de openbare ruimte, kunnen wij niet steunen. Ook hierover dienen wij een motie in.
Wat wel afgeschaft kan worden is de subsidie op zonnepanelen. Begrijp ons goed: Méérbelangen hecht zeer aan duurzaamheid en het gebruik van duurzame energie maar voor zonnepanelen is deze eigenlijk niet meer nodig. De afgelopen maanden zijn de panelen ongelofelijk in prijs gedaald, mede als gevolg van gezamenlijke inkoopinitiatieven zoals ‘Wij willen zon’ van de Stichting Urgenda. Dat kan je nu dus nu wél aan de markt overlaten. Dan kunnen die gelden beter worden gebruikt om de duurzaamheid op andere terreinen te stimuleren in plaats van alleen maar te roepen dat de markt het allemaal maar moet oppakken. Het is veel zinvoller om bijvoorbeeld de subsidie ‘Zon op je Dak’ om te vormen tot ‘Groen op je Dak’ omdat de aanleg van groene daken wel een stimulans kan gebruiken. Hiervan hebben het stadsdeel en ook de waterbeheerder meteen voordeel omdat groene daken het hemelwater vasthouden en er dus minder afvoercapaciteit daar voor nodig is.

Tot slot nog iets over het gebied waar wij ons nu bevinden, Oostpoort. Ofschoon het stadsdeel er al een tijdje zit, evenals MuzyQ en de sporthal, biedt het gebied een behoorlijk deslolate aanblik en is het met de toegankelijkheid uitermate belabberd gesteld. Het stadsdeel is eigenlijk alleen toegankelijk via het houten ‘stinkbruggetje’ en dat vinden wij niet acceptabel. Wij begrijpen niet waarom de toegang naar de Polderweg is afgesloten zodat honderden mensen dagelijks moeten wijken voor misschien een paar bouwvoertuigen per dag. Dat is net zoiets als de brug de hele tijd open laten staan voor een paar boten en het landverkeer laten omrijden. Kan niet nog eens serieus gekeken worden naar het zo efficiënt mogelijk omgaan met afsluitingen? Daar hebben niet alleen de bewoners maar ook de bedrijven en instanties die in het gebied hun brood moeten verdienen, meteen profijt van. Verder zou naar onze mening onderzocht moeten worden of met die delen van het gebied waar voorlopig toch niets mee gebeurt, zoals in het noordelijk deel, niet tijdelijk een andere functie kunnen krijgen. Zo zouden wij ons bijvoorbeeld kunnen voorstellen dat in het zandgebied zomers een stadsstrand zou kunnen worden geëxploiteerd. Wij roepen het DB op om ook hier –net zoals op het overige beleid-  eens wat creativiteit op los te laten.

Ontdek meer van MÉÉRBELANGEN

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder